The King James Version Bible

Psalms 73:20

20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.