The King James Version Bible

Matthew 1:9

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;