The King James Version Bible

1 Chronicles 1:52

52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,